תנאי שימוש באתר "צבי פורת - יהלומנות אישית"

ברוכים הבאים לצבי פורת יהלומנות אישית, התפקיד שלנו הוא לוודא שתזכו לחוויה הטובה ביותר שאפשר בדרך לבחירת התכשיט המושלם עבורכם. אנו שמחים שבחרתם בשירותים שלנו ומקווים לראותכם כאן שוב. אנו מודים לכם על השימוש בשירותינו.

כמו כן, תנאי השימוש כפי שיפורטו להלן (להן: “תנאי השימוש“), חלים על אתר האינטרנט “צבי פורת – יהלומנות אישית“, המופעל על ידי צבי פורת (להלן: “צבי פורת” או “אנחנו” או “העסק”) בכתובת”https://zviporat.com/”  (להלן: “האתר“).

לעניין תקנון שימוש זה, כל אדם אשר יבצע גלישה באתר, לכל עניין שהוא, יוגדר גם כ“גולש”. כמו כן, לעניין תקנון זה, כל אדם אשר יבצע רכישה של מוצר דרך האתר, ככל שרלוונטי בעתיד, ו/או בכל דרך אחרת, יוגדר כ”לקוח“.

מובהר בזאת כי תנאי שימוש אלה (להלן: “התנאים“) קובעים את התנאים וההתניות המחייבים מבחינה משפטית ומסדירים את השימוש שלך (היינו, של הגולש או הלקוח) באתר. על ידי גישה ו/או שימוש באתר, אתה מקבל תנאים אלה. אם אינך מסכים לכל ההוראות של תנאים אלה, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ואתה מתבקש שלא לעשות כן.

אנא הקפד לקרוא היטב את תנאי השימוש להלן לפני המשך הגלישה באתר, תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך לבין העסק.

עליך להיות בן 18 לפחות בכדי להשתמש בשירותים הניתנים על ידי האתר. על ידי שימוש, גלישה או התקשרות דרך האתר, אתה מצהיר כי אתה בן 18 לכל הפחות. לחילופין, קיבלת אישור מהורה ו/או אפוטרופוס להשתמש בשירותים של האתר והשימוש שלך בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות אחרת. אנו עשויים לבקש בכל עת מידע נוסף בכדי לאשר את גילך. בנוסף, כל מידע אישי שיישלח על ידי ילדים מתחת לגיל 16 לא יאוחסן ביודעין על ידינו.  

הפרת תנאי השימוש עלולה להביא להפסקת אפשרות שימושך באתר, נקיטת הליכים משפטיים, ו/או שימוש באמצעים משפטיים אחרים נגדך, בין על ידי העסק ובין על ידי כל רשות ו/או גורם מוסמך אחר.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם, וכן תוכן האתר, מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

כותרות הסעיפים בתנאי השימוש הינן מטעמי נוחות בלבד ואין בהן כדי להשפיע על פרשנות תנאי השימוש.

 1. מבוא
  • האתר הינו אתר תדמית ובעתיד ייתכן שישמש גם לביצוע הזמנות של קולקציית תכשיטים המשובצים במגוון של יהלומים המותאמים אישית לרצונו של הלקוח ולרבות מוצרים נלווים (להלן: “המוצר“) – בתנאי השימוש, פעילות שבה הלקוח ו/או הגולש פועלים בפועל בכדי לרכוש את המוצר תכונה “ביצוע ההזמנה” אם דרך האתר בעתיד או באמצעות פנייה ישירות אליי לצורך רכישת המוצר.
  • המוצרים אותם ניתן להזמין דרך האתר הינם, בין היתר, המוצרים המופיעים באתר.
  • ידוע לך כי השימוש באתר כפוף לכל החוקים והתקנות החלים עליך בהתאם לתנאי שימוש אלה ואתה מתחייב שלא להפר כל חוק ו/או תקנה בקשר עם השימוש באתר ובשירותיו, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל. כמו כן, הנך מתחייב שלא לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקה ו/או בחינה של רגישות של המערכת, או לפצח אמצעי אבטחה או אימות, או להתערב או להפריע למערכות ו/או רשתות המחוברות לשירות או להפר את החוקים, תקנות, מדיניות או תהליכים של מערכות ו/או רשתות אחרות והנך מתחייב שלא להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית לשירות, ללקוחות אחרים באתר, מערכות מחשבים ורשתות תקשורת המחוברות לאתר העסק על-ידי כל אמצעי אחר.
 2. פנייה לצורך יצירת קשר עם העסק
  • כדי ליצור קשר עם העסק לביצוע פנייה בגין התייעצות ו/או הזמנה ו/או לכל צורך אחר (להלן: “הפנייה“), נבקש ממך למסור מידע מסוים ופרטים אודותייך. אתה מצהיר ומתחייב כי: (א) כל פרטי הרישום הנדרשים שאתה מוסר הם אמיתיים ומדויקים; (ב) אתה תשמור על דיוק המידע כאמור.
  • אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב למתן מענה עבור פניות מסוימות, מכל סיבה שהיא ו/או להגביל את מספר הפניות שאתה יכול לפתוח והכל לפי שיקול דעתנו המוחלט. כמו כן, ייתכן ונבקש ממך מידע נוסף בעתיד.
  • חל איסור על מסירת מידע כוזב בזמן הפנייה. כמו כן, חל איסור לבחור שם גולש שהינו מגונה, פוגעני או מנוגד בכל דרך שהיא לתנאי השימוש ולתקנת הציבור. במידה ונמסרו על ידיך פרטים שגויים באתר ו/או פרטים של גולש אחר, אתה תהיה בעל האחריות הבלעדית להשלכות אשר ינבעו כתוצאה משגיאה זו.
  • העסק לא יישא באחריות בגין כל הפסד או נזק הנובע משימוש בלתי מורשה בפרטים שלך או של גולש אחר. אתה מתחייב לשפות ולפצות אותנו בגין כל שימוש פסול או בלתי חוקי באתר, לרבות כל אימייל שנשלח מהשימוש שלך באתר שלא בהתאם למוסכם על פי תקנון זה או על פי כל דין.
  • איננו יכולים להבטיח שאנו נדע על כל שימוש בלתי נאות באתר או בשירותים או שנוכל למנוע שימוש כאמור. לכן, אם נסבור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש הללו או כי התרחשה כל התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה, אנחנו נוכל לנקוט בכל פעולה הנראית לנו מתאימה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור כל חשד להפרה של תנאי השימוש הללו או של התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה באתר או בשירותים. אנו נשתף פעולה עם כל חקירה של זרועות אכיפת החוק או עם כל צו בית משפט שדורש מאתנו או מנחה אותנו לגלות את הזהות, ההתנהגות או כל תוכן של כל גולש או לקוח שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין.
 3. אם בחרת להשאיר פרטים באתר
  • לאור חשיבות נושא זה, רואה האתר את הצורך בהבהרת נושא השארת הפרטים באתר כדלקמן:
  • גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת. על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.
  • בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו הבלעדי של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
  • מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר.
  • האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.
  • השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.
  • אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח – 2008 (“חוק התקשורת(.
  • . מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על “להסרה מרשימת התפוצה” או כל מלל דומה שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה לאתר בדוא”ל. כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.
  • האתר רשאי לבטל את רישומו של גולש לרשימת הדיוור לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר למנוע גלישת גולש ו/או לבטל רישום לרשימת הדיוור, או לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים
   • אם בעת השארת הפרטים ו/או הרכישה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
   • במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
   • אם הופרו תנאי התקנון;
   • אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.
  • אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות למוצר ו/או לשירות המוצע בו.
  • האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשאיר פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכד’ המופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של משאיר הפרטים.
  • הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
  • הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.
 4. האתר מכבד את פרטיות הלקוחו.
  • בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך לאתר, האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי (לרבות באמצעות שימוש בCookies ) והוא עשוי לכלול כתובות IP , סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משתמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת (המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על ידי האתר כאמור בפסקה זו יכונו יחד: “המידע הנאסף באתר”). המידע הנאסף באתר עשוי לשמש את האתר לצרכים הבאים:
   • לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;
   • תפעולו התקין של האתר;
   • לנתח את ולנהל את האתר באופן תקין;
   • שיפור שירות הלקוחות של האתר;
   • ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות;
   • בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;
   • בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;
   • בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע למוצרים אותם האתר מספק;
   • בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורך מעת לעת.
  • האתר ו/או מי מטעמו לא יגלו ו/או ימכרו כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי כלשהו, וזאת למעט למי מטעמם להם הם מספקים את המידע הנאסף באתר אך ורק לצורך מתן שירות והשלמת הליך רכישה שבוצע באתר, ואשר אף הם מחויבים להגנה מלאה על סודיות המידע הנאסף באתר.
  • יחד עם זאת, האתר ו/או מי מטעמו יהיו רשאים להעביר מידע הנאסף באתר לצדדים שלישיים )למעט מידע רגיש כגון פרטי אשראי, מספרי תעודות זהות וכיו״ב) בכל אחד מהמקרים הבאים:
   • ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב;
   • האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;
   • על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לאתר זה;
   • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר אשר תחייב חשיפת הפרטים;
   • אם תפר את התקנון של האתר או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר כלשהו עם האתר, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;
   • בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
   • שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים .
  • כמו כן, יתכן שהאתר יעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי כללי בלבד, שאינו אישי או פרטי, לגבי השימוש באתר, כגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה ובכל עמוד של האתר וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר;
  • אם האתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על מדיניות פרטיות זו.
  • חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן .
  • אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.
 5. הזמנת מוצרים
  • כגולש באתר, כאמור כהודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת לכך שקראת את תנאי השימוש, הבנת אותם ואתה מסכים לתוכן המוצג בהם. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהתחייבויותייך כגולש או כלקוח באתר לעמידה בהוראות תקנון זה.
  • לצורך יצירת עמך קשר, תידרש למסור פרטים אישיים, לרבות שמך המלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון סלולרי, סוג שירות ופירוט “חופשי” ופרטי ההתקשרות נוספים לפי הנדרש. יובהר בזאת כי אינך חייב למסור פרטים אלו ומסירתם תלויה ברצונך בלבד.
 6. ביטול עסקה על ידי הלקוח
  • העסק מספק עבורך הן את המוצר והן את שירות ההתאמה האישית (בהתאם לנדרש). המחירים והזכויות שלך לביטול העסקה קשורים לכל המרכיבים הללו. אי לכך, תנאי הביטול, ככל וקיימים, תלויים במרכיבים אלו וכל תנאי שאינו נקבע על פי דין, ייקבע בינך לביננו בעת מכירת המוצר. ככל ולא נקבעו תנאים נוספים כאמור, יחול הדין בלבד.
 7. ביטול עסקה על ידי העסק
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות כל דין, העסק שומר לעצמו את הזכות למנוע ממך לבצע הזמנה בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לפני או אחרי ביצוע ההזמנה במידה וזו נעשתה על ידך באופן פסול ו/או בניגוד לדין ו/או שהעסקה לא הושלמה, לרבות, אך לא רק, במקרים הבאים:
   • חברת האשראי לא אישרה את החיוב בגין ההזמנה ו/או כרטיס האשראי אשר נעשה בו שימוש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
   • מסרת פרטים שגויים אשר לא אפשרו את ביצוע ההזמנה.
   • אתה נמנע מלשלם, שלא כדין, בגין ההזמנה.
   • עשית או שאתה מנסה לעשות שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
   • ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בעסק או בצדדים שלישיים כלשהם בקשר לביצוע ההזמנה.
   • הפרת את תנאי השימוש או כל הסכם אחר עם העסק או מי מטעמו.
   • אם יתברר כי נפלה טעות סופר או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכיו”ב.
   • אם יתברר כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממך לבצע הזמנה באופן תקין.
   • במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור, פריצת מגפה, כולל קורונה (לרבות השלכות המגפה הכוללות סגרים ואי פעילות של המשק) או פעולות אחרות אשר אינן בשליטת העסק ומונעים או עשויים למנוע, על פי שיקול דעתו, את ביצוע ההזמנה.
 1. מגבלות על הגלישה ו/או השימוש באתר העסק
  • מלבד האמור במפורש בתקנון זה, אתה מתחייב שלא לנקוט ושלא להרשות לאף צד שלישי לנקוט בפעולות הבאות: (א) הנדסה לאחור, פירוק או כל ניסיון לגלות את קוד המקור של התוכנה שבבסיס האתר או השירותים; (ב) שינוי של האתר, עשיית מניפולציה בו, העתקה או יצירת יצירות נגזרות ממנו, כמו גם הפצה, השכרה, שידור, הצגה פומבית, פרסום, שידור, חלוקה, העברה או כל שימוש אחר שלא על פי תנאי השימוש הללו; (ג) הפעלה או אפשרות להפעיל כל יישום מחשב, רובוט, תוכנת ריגול או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר או הקוד שלו; (ד) ניסיון להשבית או לעקוף כל מנגנון אבטחה של האתר; (ה) ניסיון להשיג סיסמא או פרטים אישיים של גולש רשום אחר או שימוש כוזב בהם; (ו) התחזות לגולש או לקוח אחר או הצגה כוזבת של דמותך; (ז) הפרה של זכויות הפרט וזכויות משפטיות של צדדים שלישיים לרבות השמצה, הוצאת דיבה, הפחדה, הטרדה או מעקב אחר גולשים אחרים; או (ח) הפרה של זכויות יוצרים, זכויות פרטיות, או זכויות מוסריות של כל צד שלישי.
  • האתר נועד לשימושך כגולש פרטי ומותנה בשימוש בפרטים אישיים ומהימנים שלך בלבד. אין לעשות באתר כל שימוש אחר שאינו שימוש אישי פרטי, לרבות, שימוש מסחרי לשם הפקת רווח וכיוצ”ב. כל שימוש מסחרי בשמו של העסק ו/או בקשר עם העסק, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של העסק, הינו אסור בהחלט.
  • אינך רשאי להשתמש בתכנים שמקורם באתר ו/או בצד שלישי. על הגולש או הלקוח באתר נאסר:
   • לבקש או לנסות, להשיג או לשמור, פרטים אישיים או כל סוג אחר של מידע הנוגע לגולשים או לקוחות אחרים באתר.
   • להסוות את מקור פרטי ההתקשרות של הגולש או הלקוח.
   • לעכב, לשבש, או למנוע בכל דרך אחרת כל שימוש או גישה לאתר או לבצע כל ניסיון להפריע לגולשים באתר.
   • להפריע או לשבש את האתר ו/או את שרתיו ו/או את חיבורי הרשת אל האתר.
   • לא לציית לכל הדרישות, הנהלים, המדיניות או התקנות של הרשתות המחוברות לאתר.
   • לנסות לקבל גישה בלתי מורשית לאתר (או כל חלק ממנו).
   • להשתמש באתר ו/או בשירותים בכל דרך שאינה תואמת את תנאי שימוש אלה.
   • לאסוף או לאגור מידע אישי על גולשים או לקוחות אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או על מנת להפיץ הודעות “ספאם” (כמפורט בהוראות הדין) לשרתי האתר ו/או לגולשים באתר.
   • למכור, לשדל, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם או בעסק.
 1. קניין רוחני
  • כל הנתונים והמידע המצויים באתר לרבות טקסטים, נתונים, תמונות וסרטונים, למעט מידע המצוי בקישורים לאתרים אחרים שהאתר מפנה ו/או יכול להפנות אליהם, וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות בהם, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני המסחר, סמלי המסחר (logos), עיצוב האתר, הינם רכושו של העסק והוא בעל זכויות ההפצה והשימוש בהם בישראל.
  • אין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידנו באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינו הרוחני של העסק או של צדדים שלישיים, לפי העניין.
  • זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות סימניו המסחריים, עיצוב האתר וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לעסק, שמורים לעסק. על כן, אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של העסק.
 2. כתב ויתור והגבלת אחריות
  • במידה ונמצא פגם במוצר, עליך לפנות לעסק לצורך קבלת מענה לפי נסיבות העניין.
  • העסק משתדל אך הוא איננו יכול להבטיח שהמוצר יתאים במלואו לצרכיך. אשר על כן, אין לעסק שום אחריות על כל שימוש במוצר ו/או במוצרים הנלווים מעבר להוראות האמור בכל דין.
  • שימושך באתר ו/או בשירותים הינם לפי שיקול דעתך ועל אחריותך הבלעדית.
  • העסק איננו נושא באחריות על כל תוכן שהתקבל מצדדים שלישיים, אלא כפי שנאמר מפורשות בתנאי שימוש אלו. האתר בכללותו, לרבות כל מידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו ולרבות כל השירותים מוצעים לגולשים כמו שהם (AS IS) ובכפוף לזמינותם ((AS AVAILABLE ללא כל אחריות שהיא.
  • האתר, השירותים המוצעים והחומרים המצויים בו מוצעים וניתנים לשימוש, בכפוף לתנאי השימוש, כפי שהם (As Is) ובהתאם לזמינותם וללא מצג, התחייבות ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או במרומז. לא תחול על העסק כל אחריות שהיא, במפורש או במרומז בגין תכונות השירותים ו/או האתר, זמינות השירותים ו/או האתר, ואופי החומרים באתר, לרבות אחריות לתקינותו הטכנית של האתר, הפרה של זכויות והתאמת האתר למטרות מסוימות ו/או אנשים מסוימים.
  • העסק עושה מאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר, אולם הוא איננו ערב לכך שהשירותים אשר ניתנים דרך האתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ו/או מבלי הפסקות, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ו/או כי האתר יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים הרסניים ו/או זדוניים אחרים. העסק לא יישא באחריות כלשהי, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק או הוצאה הנובעים מהפרעה כאמור, לרבות מקרים בהם הזמנת עסקה על ידך לא התקבלה מכל סיבה שהיא, ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלבצע הזמנת עסקה.
  • העסק לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי גולשים ו/או מזמינים ו/או לקוחות ו/או כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתו המלאה.
  • כל הסתמכות על האתר, השירותים או התוכן הינה באחריותך הבלעדית ואנחנו דוחים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, (א) לגבי הדיוק, האמינות, העמידה בזמנים, האבטחה או ביצועיו של האתר, השירותים או התוכן; (ב) שהאתר, השירותים ו/או התוכן יהיו ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה ו-(ג) לגבי הדיוק, האיכות, העדכניות, השלמות או השימושיות של כל מידע או תוכן המוגשים באתר או בשירותים המוצעים.
  • אנחנו משתדלים שהתוכן יהיה מדויק ככל האפשר. עם זאת, אין לעסק כל אחריות בגין תכנים שמקורם בצדדים שלישיים ואין לעסק ערובה למידת הדיוק של תכנים אלה. על כן, איננו מבטיחים שהתוכן באתר ו/או בשירותים יהיה מדויק, שלם, מהימן, עדכני או ללא שגיאות. איננו אחראים לכל תוכן שאינו מדויק או שהינו מוטעה. העסק לא יישא באחריות כתוצאה מהסתמכות הגולש ו/או הלקוח על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו ו/או לצרכיו של הגולש ו/או הלקוח.
  • כל עצה או מידע, שנמסרו בכל דרך שהיא על ידי העסק, לא ייצרו כל אחריות לעסק, מעבר למה שכתוב מפורשות בתנאים אלו. במידה ותסתמך על כל עצה ו/או מידע כאמור, הסתמכות זו הינה על אחריותך הבלעדית.
  • איננו מקבלים על עצמנו כל אחריות עבור כל שגיאה, השמטה, הפסקה, מחיקה, פגם, עיכוב בפעולה או שידור, כשל בקו תקשורת, גניבה או הרס או גישה בלתי מורשית או שינוי של תוכן כלשהו. העסק אינו אחראי לכל בעיה או תקלה טכנית של כל רשת או קו טלפון ו/או אינטרנט, מערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשב, תוכנה, כשל בכל אימייל הנובעים מבעיות טכניות או עומס תנועה באינטרנט או באתר או בשירותים שלנו, לרבות כל פגיעה או נזק לגולשים או ללקוחות או לכל מחשב של אדם הקשור או הנובע מהשתתפות או שימוש באתר או בקשר איתו ו/או בקשר לשירותים ו/או בקשר לצדדים שלישיים.
  • בשום מקרה לא יהיה לעסק אחראיות לכל אובדן או נזק, לרבות פגיעה אישית או מוות, כתוצאה משימוש באתר ו/או במוצריו, מכל תוכן שפורסם או מהתנהגות של כל גולשי האתר ו/או השירותים המוצעים על ידי העסק, בין אם בצורה מקוונת ובין אם לאו.
  • העסק, מנהליו, נושאי המשרה בו, עובדיו ושליחיו בשום אופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, עקיף, ישיר או עונשי הנובע מהשימוש באתר ובשירותים המוצעים בו או הקשור אליהם.
  • החבות הכוללת של העסק במסגרת כל תנאי מתנאי השימוש הללו לא תעלה על הסכום ששילמת לעסק בכדי להשתמש באתר. אי לכך, אם לא שילמת כל סכום לעסק כדי להשתמש באתר, לעסק לא תהיה חבות כלפיך בגין השימוש כאמור.
 3. שיפוי

הנך מסכים ומתחייב להגן על העסק, לפטור אותו מאחריות ולשפות באופן מלא ו/או לפצות את העסק, עובדיו, מנהליו, חברות קשורות עמו, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו”ד, שכר מומחים והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב (א) הפרת תנאי השימוש על ידך, (ב) מכל עבירה שלך על החוק או על התקנות ו/או (ג) בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגד העסק ו/או מי מטעמו, על ידי מי מבאי כוחך ו/או על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם ו/או כתוצאה משימושך (מכל סוג שהוא) באתר.

 1. הפסקת שימוש של גולש באתר על ידי העסק
  • העסק שומר על זכותו להפסיק את פעילותם של כל הגולשים באתר, בכל עת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות, אך לא רק, אם לא יעמוד הגולש בתנאי כלשהו מתנאי השימוש. זאת, מבלי לפגוע בזכותו למצות סעדים אחרים הניתנים לו על פי דין. כאמור לעיל, העסק ישתף פעולה באופן מלא עם כל רשויות אכיפת החוק ו/או בתי המשפט או צו של מי מהם, לרבות גילוי זהותו של אדם אשר עשה שימוש בלתי מורשה באתר.
  • אלא אם אושר אחרת בהסכם כתוב, כל קישור שיעשה לאתר יבוצע על פי ההוראות שלהלן: (א) הקישורים לאתר לא יציעו, בכל דרך שהיא, או יציגו מצג כלשהו שלפיו העסק קשור לאדם כלשהו ו/או ישות כלשהי, או שהעסק מאמץ ו/או מממן מוצר ו/או שירות כלשהו; (ב) ההופעה, המיקום וכל מאפיין אחר של הקישור לאתר לא יהיו כאלו שיפגעו ו/או יפחיתו מסימני המסחר של העסק או מי מטעמו ומשמו הטוב ולא יהוו לשון הרע כנגדו; (ג) כל הקישורים לאתר יהיו אך ורק לדף הבית בכתובת האינטרנט com, ולא לדפים המצויים בתוך האתר שאינם בדף הבית (קישורים עמוקים); (ד) אין להציג את האתר, על ידי כל לחיצה על איזה מבין הקישורים לאתר, בתוך מסגרת (frame) של האתר ממנו מתבצע הקישור, או כל אתר שהוא; ו-(ה) אין לשנות, למסגר או ליצור מראה של כל תוכן המופיע באתר.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העסק שומר לעצמו את הזכות לבטל את ההסכמות לעיל בכל זמן שהוא ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
 2. חריגה של העסק מתנאי השימוש
  • במידה והעסק יחליט לחרוג מתנאי השימוש לטובת הלקוח, במקרים שיקבעו על פי שיקול דעתו הבלעדי, לא יהיה בדבר כדי ליצור תקדים מחייב בכל צורה שהיא ו/או כדי לחייב אותו לפעול באותו האופן או באופן דומה, בכל מקרה אחר.
  • כל ויתור מצידו של העסק בנוגע להפרה של הוראות תנאי שימוש אלה לא יהווה ויתור בקשר עם הפרה אחרת – בין אם דומה ובין אם שונה מהפרה שעליה הביע את ויתורו כאמור. בעניין זה, כישלון של העסק ו/או של מי מטעמו לממש ו/או לאכוף את הזכויות או ההתניות של תנאי שימוש אלה לא יחשב כויתור על זכויות או תנאים אלה.
 3. קישורים צדדים שלישיים:
  • אנו מכבדים את זכויות היוצרים והקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה. האתר רשאי להשתמש בקישורים לאתרים אחרים (“אתרי צד שלישי“) וכן במאמרים, תמונות, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוסיקה, סאונד, וידאו, מידע, אפליקציות, תוכנה ותכנים או פריטים אחרים השייכים או שמקורם באתרי צד שלישי (“תוכן של צד שלישי“). אתרי צד שלישי ותוכן של צד שלישי אינם נחקרים, מנוטרים, או נבדקים על ידי האתר והאתר לא אחראי לתוכן של צד שלישי שפורסם דרך האתר, שהגעת אליו דרך האתר, שזמין דרך האתר או מותקן בו, כולל תוכן, חוות דעת, אמינות, נוהלי פרטיות או מדיניות אחרת של או כלולים באתרי שלישי או בתוכן של צד שלישי. שימוש בקישור או התרת שימוש או התקנה של אתרים של צד שלישי או כל תוכן של צד שלישי כלשהו אינה מרמזת על אישור או אישור לכך על ידינו, והאחריות על כניסה לקישור זה היא על הגולש בלבד, ועליו לבדוק אותו טרם הכניסה אליו.
 4. כלליות
  • העסק שומר לעצמו את הזכות לעדכן ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או לתקן ו/או להסיר חלקים בתנאי השימוש, מעת לעת, ולפי שיקול דעתו הבלעדי, ולעדכן את תנאי השימוש, וזאת ללא צורך בהודעה כלשהי מראש. בכל מקרה, אין בתנאי השימוש כדי לגרוע מהוראות כל דין. זוהי אחריותך הבלעדית לחזור ולעיין מפעם לפעם בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות המפורסמים באתר על מנת להתעדכן בשינויים. כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, לאחר שינוי בתנאי השימוש אשר פורסמו באתר, מהווה הסכמה מלאה מצדך לשינויים החדשים שפורסמו באתר.
  • כל-אחד מהצדדים מתחייב לשאת בעצמו בכל תשלומי המיסים החלים ושיחולו עליו לפי כל דין.
  • העסק רשאי להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיו לפי תנאי שימוש אלה, או חלק מהן, לכל תאגיד או גוף צד שלישי, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש.
 5. דין וסמכות שיפוט
  • הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם, או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הינו דיני מדינת ישראל בלבד.
  • לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב – יפו תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה ו/או כל מחלוקת בעניין האתר והשימוש בו.
  • אם יוחלט על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוטית קבילה כי הוראה מכלל הוראות תנאי השימוש אינה תקפה ו/או אינה אכיפה אזי הוראה זו תחשב כמבוטלת. הדבר לא יפגע בתוקפן של יתר ההוראות המופיעות בתנאי השימוש, אשר יישארו בתוקף מלא.
 6. יצירת קשר

לבירורים או שאלות בעניין תנאי שימוש אלה, באפשרותך ליצור עמנו קשר באמצעות טופס יצירת הקשר באתר או באמצעות שליחת דואר אלקטרוני ל-[email protected].